Informační blog o aktuálním dění ve filatelii... poštovní známky, dopisnice, příležitostná poštovní razítka, filatelistické výstavy a veletrhy, a to nejen z Česka ...včetně odkazů na jednotlivé poštovní správy, národní filatelistické organizace a poštovní muzea.

2015/03/09

ČESKO - O sbírání vlastních známek (II.) ... aneb trocha teorie

Druhá část našeho seriálu "O sbírání vlastních známek" je věnována používanému odbornému názvosloví, které má přímou souvislost s vydáváním vlastních známek.


POŠTOVNÍ CENINY
Poštovní ceniny jsou nepeněžní chráněné tiskoviny mající nebo dokládající nějakou finanční hodnotu, která na nich bývá vyznačena a je jiná než jejich hodnota výrobní. Vydávat a měnit (případně i rušit jejich platnost) může pouze oprávněný vydavatel – v současnosti Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky.


POŠTOVNÍ ZNÁMKY
Poštovní známky jsou poštovní ceniny a jsou dokladem o zaplacení určitého poštovního úkonu nebo poskytnuté poštovní služby. Charakteristickou vlastností poštovních známek je možnost je nalepit na dopravovanou zásilku. Rozeznáváme známky výplatní, příležitostné, automatové a vlastní.


VÝPLATNÍ ZNÁMKY
Jsou vydávány obvykle s neutrálními, dlouhodobě platnými motivy. Slouží k rozsáhlé spotřebě v běžném poštovním provozu. Jsou podle potřeby vydavatele (ev. státního podniku Česká pošta) dotiskovány (i v několika nákladech a delším časovém období) a jejich celkový náklad mnohonásobně převyšuje náklad známek příležitostných.
Jedním z typů výplatních známek jsou takzvaná „vzorová vydání“ vlastních poštovních známek. Ta jsou vydávána podle jednotlivých způsobů adjustace známek – jako archová (TL – tiskové listy), případně sešitková (ZS – známkové sešitky). Dále se rozlišují podle jednotlivých nominálních hodnot, které se však dnes udávají u těchto vydání pouze jako písmenkové:
A“ – tuzemské výplatné za standardní dopis hmotnosti do 50 gramů (od 20. června 2012 ekvivalent 10,00 CZK, od 1. srpna 2013 celkem 13,00 CZK),
E“ – výplatné za prioritní dopis hmotnosti do 50 gramů v Evropě, případně výplatné za ekonomický dopis hmotnosti do 50 gramů do Zámoří (od 20. června 2012 ekvivalent 20,00 CZK, od 1. srpna 2013 celkem 25,00 CZK),
Z“ – výplatné za prioritní dopis hmotnosti do 50 gramů do Zámoří (od 26. listopadu 2014 ekvivalent 30,00 CZK). 
Vzorová vydání „vlastních známek“ jsou vydavatelem standardně uváděna v emisních plánech českých známek, jako taková dostávají přidělena katalogová čísla. Jsou tedy nedílnou součástí generálních (či specializovaných) sbírek českých poštovních známek.  


VLASTNÍ ZNÁMKY
Podle způsobu vydání a následné distribuce je lze dělit do několika základních skupin. Zároveň tyto skupiny mohou pro sběratele definovat oblast jejich zájmu, tedy určit si, co je součástí jakého typu sbírky a podle toho se rozhodnou jaké skupiny vlastních známek sbírat či nesbírat. Podle základních skupin „vlastních známek“ jsou rozčleněny i části katalogů popisujících vlastní známky.

Vzorová vydání vlastních známek
Jsou vydávána jako standardní výplatní známky oprávněným vydavatelem – Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky (MPaO ČR). Jako taková (vydání poštovních cenin) jsou oznamována prostřednictvím Poštovního věstníku vydávaného Českým telekomunikačním úřadem. Z titulu standardních výplatních známek jsou prodávány (prostřednictvím státního podniku Česká pošta) za vytištěnou nominální hodnotu.
Vzorová vydání mají charakter standardních výplatních poštovních známek, tedy v případě potřeby (na rozdíl od známek příležitostných) mohou být dotiskovány bez jakýchkoliv dalších úprav. Jediná odlišnost, ke které může v průběhu dotisku „starších“ vydání dojít, je změna typu užívaného hologramu s logem státního podniku Česká pošta.
Známky těchto vzorových vydání mají přidělena standardní katalogová čísla (ve vzestupné řadě podle data vydání) jako známky příležitostné, na základě této skutečnosti by měly být (a jsou) zařazovány do generálních sbírek českých poštovních známek.


K těmto známkám jsou automaticky vydávány i tzv. „nálepní listy“ (zkratka NL), tedy listy formátu A5 (na ležato) s nalepenou poštovní známkou, znehodnocenou otiskem razítka prvního dne vydání. Zatím k žádné dosud vydané vlastní známce „vzorového vydání“ nebyla vydána „obálka prvního dne vydání“ (zkratka FDC), neboť se jedná o výplatní známky, byť k některým emisím výplatních známek již tak poštovní správa v minulých letech učinila. Další z možných produktů – „pamětní list“ oddělení Známkové tvorby s.p. Česká pošta (zkratka PLZ) – byl poprvé vydán u známky vzorového vydání Jára Cimrman v listopadu roku 2014.


Vzorová vydání v archové úpravě (o dvaceti pěti známkových polích) byla vydána v roce 2012 pro známky nominálních hodnot „A“ (v provedení na výšku a na šířku), a „E“ (v provedení na šířku). Další vzorová vydání vyšla v roce 2014 pro kulaté známky nominálních hodnot „A“ a „Z“ (s vyobrazením Járy Cimrmana).


Vzorová vydání v sešitkové úpravě (o osmi známkových polích) byla vydána v roce 2013 pro známky nominálních hodnot „A“ (v provedení na šířku a na výšku), a „E“ (v provedení na šířku a na výšku).Veřejná vydání vlastních známek
Jsou vydávána pověřeným vydavatelem – státním podnikem Česká pošta – v rámci schválených vzorových vydání (tedy co do rozměrů a nominálních hodnot). Jsou oznamována prostřednictvím informačního servisu s.p. Česká pošta (na webových stránkách, případně na stránkách informačního časopisu „Věstník – Informace pro veřejnost“). Z titulu veřejného vydání jsou prodávány (prostřednictvím státního podniku Česká pošta) za vytištěnou nominální hodnotu.
Známky těchto veřejných vydání nemají přidělena standardní katalogová čísla vydaných poštovních známek. Na základě této skutečnosti nemusí být nutně zařazovány do generálních sbírek českých poštovních známek.
Katalogové označení těchto veřejných vlastních známek má podobu písmen „VZ“ (vlastní známka) a čtyřmístného čísla „0000“, které udává číslo známky (ve vzestupné řadě podle data vydání, případně podle umístění na archu – v případě více motivů známek jedné emise). Stejným způsobem jsou značeny i „vlastní známky“ privátních vydání.
Na druhou stranu, vzhledem ke skutečnosti, že jsou standardně prodávány na poštách (byť i třeba jen vybraných), dodávány na základě objednávky v rámci tzv. novinkové služby České pošty, jako určitá nadstavba generální sbírky známek České republiky by mohly být chápány. A tedy i sbírány. 
K těmto známkám nejsou pověřeným vydavatelem vydávány tzv. „nálepní listy“ (zkratka NL), „obálky prvního dne vydání“ (zkratka FDC), ani „pamětní listy“ oddělení Známkové tvorby s.p. Česká pošta (zkratka PLZ). Vyskytují-li se přesto takové výrobky, jsou zhotovovány soukromými subjekty.
Veřejná vydání v archové úpravě (o dvaceti pěti známkových polích) byla vydána poprvé v roce 2013 pro známky nominálních hodnot „A“ (v provedení na výšku) emisí: „Česká pojišťovna MIZUNO RUNTOUR“ (jeden námět), „100. Primátorky“ (jeden námět), a „120 let českého tenisu“ (dvacet pět námětů). V roce 2014 byla vydána jediná emise známek nominální hodnoty „A“ (v provedení na výšku) „Adventní čas“ (dvacet pět námětů).


Vzhledem ke skutečnosti, že k 1. srpnu 2013 došlo ke změně poštovních tarifů, známky nominálních hodnot „A“ (v den vydání ekvivalent 10,00 CZK), emisí „Česká pojišťovna MIZUNO RUNTOUR“ a „100. Primátorky“ (v prodeji na provozovnách s.p. Česká pošta) byly přeceněny, a začaly být prodávány za novou nominální hodnotu ve výši 13,00 CZK. 


Doposud (do dnešního dne) státní podnik Česká pošta nevydal veřejné vydání vlastních známek v sešitkové úpravě (o osmi známkových polích).

Privátní vydání vlastních známek
Jsou vydávána pověřeným vydavatelem – státním podnikem Česká pošta – v rámci schválených vzorových vydání (tedy co do rozměrů a nominálních hodnot) pro soukromé (privátní) subjekty. Jejich vydání jsou oznamována prostřednictvím informačního servisu s.p. Česká pošta (na webových stránkách). K datu vydání jsou pověřeným vydavatelem (Českou poštou) předány objednavateli, který sám rozhoduje o způsobu jejich využití či distribuci.
V případě poštovního použití má každá známka privátního vydání natištěnou nominální hodnotu („A“, „E“, a „Z“), která se rovná příslušnému poštovnímu poplatku (dnes hodnotám 13,00 CZK, 25,00 CZK, a 30,00 CZK). Zároveň – v případě jejího prodeje jinému subjektu – není objednavatel této poštovní ceniny touto nominální cenou nikterak vázán.
Do prodejní ceny privátního vydání vlastních známek (ať již samostatných známek, tiskových listů, či známkových sešitků) by měl objednavatel zahrnout jak vlastní nominální hodnotu (platí ji vydavateli – státnímu podniku Česká pošta), hodnotu personifikovaného tisku (platí se vydavateli – s.p. Česká pošta – v různé výši, podle počtu námětů použitých na jednom vydání), náklady na grafické zpracování jednotlivých známek (případně i dalších částí listu či sešitku), náklady na projednání a zajištění tisku u vydavatele (vlastní předjednání, přípravy smluv, schválení nátisků, případný dozor u tisku, převzetí objednávky), a případný uvažovaný zisk. To vše rozpočítáno do ceny jedné známky, tiskového listu či známkového sešitku.
Výše uvedený odstavec dostatečně vysvětluje rozdíl v ceně nabízených privátních vydání vlastních známek – od ceny cca 600,00 CZK až po několik tisíc korun (za tiskové listy). U těchto vydání jednoznačně rozhoduje nabídka a poptávka (případně v obráceném pořadí poptávka a nabídka).
Známky těchto privátních vydání nemají (stejně jako vydání veřejná) přidělena standardní katalogová čísla vydaných poštovních známek. Na základě této skutečnosti a způsobu jejich prodeje, lze konstatovat, že se stanou součástí spíše specializovaných sbírek českých poštovních známek.
Katalogové označení těchto privátních vlastních známek má podobu písmen „VZ“ (vlastní známka) a čtyřmístného čísla „0000“, které udává číslo známky (ve vzestupné řadě podle data vydání, případně podle umístění na archu – v případě více motivů známek jedné emise). Stejným způsobem jsou značeny i „vlastní známky“ veřejných vydání.
                U některých privátních vydání navíc jejich objednavatel (soukromý subjekt) přistoupil k vydání „Pamětních listů“, „Pamětních obálek“ či podobných výrobků, určených pro sběratele.

Privátní vydání v archové úpravě (o dvaceti pěti známkových polích) byla vydána poprvé v roce 2012 (v celkovém počtu devíti emisí), jednalo se o následující: „Časopis Filatelie 2012“, „Česká pojišťovna – 185 let“, „Společnost sběratelů československých známek“, „REISSWOLF – Bezpečná skartace“, „10 let SŽDC“ (Správa železniční dopravní cesty), „OSTROJ a.s.“, „David Szalai, sochař“, „Erlebachova a Josefova bouda“ (I.), a „David Ogilvy“.


O rok později – 2013 – bylo vydáno v archové úpravě opět devět emisí: „SSI SCHÄFER – 20 let v České republice“ (I.), „SSI SCHÄFER – 20 let v České republice“ (II.), „Krematorium Pardubice 1923-2013“, „Literatura a film bez hranic“, „Eduard – Model Accessories „Naši se vracejí““, „BROP s.r.o. – brambory“, „Erlebachova a Josefova bouda“ (II.), „Bohumín“, a „130. výročí založení Poštovní spořitelny“ (I.).


V roce  2014 vyšlo celkem šest emisí: „Mikroregion Chelčicko-Lhenický“, „130. výročí založení Poštovní spořitelny“ (II.), „NS Reality“, „Společnost sběratelů celin s neoficiálním přítiskem“, „Fénix“, a „Muzeum českého karosářství (MČK)“.


Zatím posledním privátním vydáním v archové úpravě je – v roce 2015 – emise „20 let od založení společnosti DELIKOMAT“.  
Privátní vydání v sešitkové úpravě (o osmi známkových polích) byla vydána poprvé v roce 2013 (v celkovém počtu dvou emisí), jednalo se o následující: „SŽDC – 175. výročí železniční dopravy na území České republiky 1839-2014“, a „130. výročí založení Poštovní spořitelny“ (I.).


V následujícím roce (2014) vyšly opět dvě emise: „130. výročí založení Poštovní spořitelny“ (II.), a „Tenisová síň slávy“.


_____________________________Celobarevný „KATALOG vlastních známek Česká republika (2012-2015)“ na 290 stranách kompletně popisuje veškeré vydané známky, včetně 490 vyobrazení, 923 cenových záznamů a 18 tabulek. Cena katalogu je 499,00 CZK.

Nový katalog objednávejte na e-mailové adrese: 


Katalog je zasílán v protinárazové obálce doporučeným (R-) dopisem prostřednictvím státního podniku Česká pošta. K ceně je připočítávána částka za poštovné ve výši 47,00 CZK. V případě požadavku na zaslání dobírkou, je příplatek k poštovnému ve výši 49,00 CZK. Zásilka je vždy filatelisticky frankována.
Žádné komentáře:

Okomentovat