Informační blog o aktuálním dění ve filatelii... poštovní známky, dopisnice, příležitostná poštovní razítka, filatelistické výstavy a veletrhy, a to nejen z Česka ...včetně odkazů na jednotlivé poštovní správy, národní filatelistické organizace a poštovní muzea.

2015/03/05

ČESKO - Novinka "KATALOG vlastních známek Česká republika (2012-2015)"


Nový „KATALOG vlastních známek Česká republika (2012-2015)“ objednávejte na e-mailové adrese nakup-prodej.newsphila@centrum.cz


Nejste přátelé objednání přes internetové obchody? Nevadí, můžete si objednat písemnou formou na adrese našeho zapsaného spolku:

NEWSPHILA z.s.
Sedláčkova 209/16
301 00  PLZEŇ 1


... a vytvoříte tak další filatelistickou celistvost.


Podrobné informace o jeho distribuci najdete na konci tohoto článku. 


NOVÝ KATALOG ROKU 2015

Specializovaný katalog poštovních známek České republiky, se podrobně věnuje novému trendu v dosavadní emisní politice státního podniku Česká pošta – vydávání „vlastních“ známek.


Pod souhrnným pojmem „vlastní známky“ jsou oprávněným vydavatelem – Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky, případně s.p. Česká pošta – od roku 2012 vydávány tři skupiny poštovních známek.

Jedná se o „vzorová vydání“, „veřejná vydání“, a „privátní vydání“. Všechna tato vydání mohou být v provedení archovém (v tiskových listech) či sešitkovém. Katalog obsahuje podrobný popis kompletních vydání od 20. června 2012 (první vzorové vydání) až do konce ledna roku 2015. 


Vzorová vydání vlastních známek

Jsou vydávána jako standardní výplatní známky oprávněným vydavatelem – Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky (MPaO ČR). Jako taková (vydání poštovních cenin) jsou oznamována prostřednictvím Poštovního věstníku vydávaného Českým telekomunikačním úřadem. Z titulu standardních výplatních známek jsou prodávány (prostřednictvím státního podniku Česká pošta) za vytištěnou nominální hodnotu.


Vzorová vydání mají charakter standardních výplatních poštovních známek, tedy v případě potřeby (na rozdíl od známek příležitostných) mohou být dotiskovány bez jakýchkoliv dalších úprav. Jediná odlišnost, ke které může v průběhu dotisku „starších“ vydání dojít, je změna typu užívaného hologramu s logem státního podniku Česká pošta.

Známky těchto vzorových vydání mají přidělena standardní katalogová čísla (ve vzestupné řadě podle data vydání) jako známky příležitostné, na základě této skutečnosti by měly být (a jsou) zařazovány do generálních sbírek českých poštovních známek. 

K těmto známkám jsou automaticky vydávány i tzv. „nálepní listy“ (zkratka NL), tedy listy formátu A5 (na ležato) s nalepenou poštovní známkou, znehodnocenou otiskem razítka prvního dne vydání. Zatím k žádné dosud vydané vlastní známce „vzorového vydání“ nebyla vydána „obálka prvního dne vydání“ (zkratka FDC). Další z možných produktů – „pamětní list“ oddělení Známkové tvorby státního podniku Česká pošta (zkratka PLZ) – byl poprvé vydán u známky vzorového vydání Jára Cimrman v listopadu roku 2014.


Vzorová vydání v archové úpravě (o dvaceti pěti známkových polích) byla vydána v roce 2012 pro známky nominálních hodnot „A“ (v provedení na výšku a na šířku), a „E“ (v provedení na šířku). Další vzorová vydání vyšla v roce 2014 pro kulaté známky nominálních hodnot „A“ a „Z“ (s vyobrazením Járy Cimrmana).

Vzorová vydání v sešitkové úpravě (o osmi známkových polích) byla vydána v roce 2013 pro známky nominálních hodnot „A“ (v provedení na šířku a na výšku), a „E“ (v provedení na šířku a na výšku).


Veřejná vydání vlastních známek

Jsou vydávána pověřeným vydavatelem – státním podnikem Česká pošta – v rámci schválených vzorových vydání (tedy co do rozměrů a nominálních hodnot). Jsou oznamována prostřednictvím informačního servisu státního podniku Česká pošta (na webových stránkách, případně na stránkách informačního časopisu „Věstník – Informace pro veřejnost“). Z titulu veřejného vydání jsou prodávány (prostřednictvím státního podniku Česká pošta) za vytištěnou nominální hodnotu.

Známky těchto veřejných vydání nemají přidělena standardní katalogová čísla vydaných poštovních známek. Na základě této skutečnosti nemusí být nutně zařazovány do generálních sbírek českých poštovních známek.


Katalogové označení těchto veřejných vlastních známek má podobu písmen „VZ“ (vlastní známka) a čtyřmístného čísla „0000“, které udává číslo známky (ve vzestupné řadě podle data vydání, případně podle umístění na archu – v případě více motivů známek jedné emise). Stejným způsobem jsou značeny i „vlastní známky“ privátních vydání.

Na druhou stranu, vzhledem ke skutečnosti, že jsou standardně prodávány na poštách (byť i třeba jen vybraných), dodávány na základě objednávky v rámci tzv. novinkové služby České pošty, jako určitá nadstavba generální sbírky známek České republiky by mohly být chápány. A tedy i sbírány. 


Veřejná vydání v archové úpravě (o dvaceti pěti známkových polích) byla vydána poprvé v roce 2013 pro známky nominálních hodnot „A“ (v provedení na výšku) emisí: „Česká pojišťovna MIZUNO RUNTOUR“ (jeden námět), „100. Primátorky“ (jeden námět), a „120 let českého tenisu“ (dvacet pět námětů). V roce 2014 byla vydána jediná emise známek nominální hodnoty „A“ (v provedení na výšku) „Adventní čas“ (dvacet pět námětů). 

Doposud (do dne datové uzávěrky tohoto vydání katalogu, tj. do 31. ledna 2015) státní podnik Česká pošta nevydal veřejné vydání vlastních známek v sešitkové úpravě (o osmi známkových polích).


Privátní vydání vlastních známek

Jsou vydávána pověřeným vydavatelem – státním podnikem Česká pošta – v rámci schválených vzorových vydání (tedy co do rozměrů a nominálních hodnot) pro soukromé (privátní) subjekty. Jejich vydání jsou oznamována prostřednictvím informačního servisu s.p. Česká pošta (na webových stránkách). K datu vydání jsou pověřeným vydavatelem (Českou poštou) předány objednavateli, který sám rozhoduje o způsobu jejich využití či distribuci.


V případě poštovního použití má každá známka privátního vydání natištěnou nominální hodnotu („A“, „E“, a „Z“), která se rovná příslušnému poštovnímu poplatku (dnes hodnotám 13,00 CZK, 25,00 CZK, a 30,00 CZK). Zároveň – v případě jejího prodeje jinému subjektu – není objednavatel této poštovní ceniny touto nominální cenou nikterak vázán.


Do prodejní ceny privátního vydání vlastních známek (ať již samostatných známek, tiskových listů, či známkových sešitků) by měl objednavatel zahrnout jak vlastní nominální hodnotu (platí ji vydavateli – státnímu podniku Česká pošta), hodnotu personifikovaného tisku (platí se vydavateli – s.p. Česká pošta – v různé výši, podle počtu námětů použitých na jednom vydání), náklady na grafické zpracování jednotlivých známek (případně i dalších částí listu či sešitku), náklady na projednání a zajištění tisku u vydavatele (vlastní předjednání, přípravy smluv, schválení nátisků, případný dozor u tisku, převzetí objednávky), a případný uvažovaný zisk. To vše rozpočítáno do ceny jedné známky, tiskového listu či známkového sešitku.


Výše uvedený odstavec dostatečně vysvětluje rozdíl v ceně nabízených privátních vydání vlastních známek – od ceny cca 600,00 CZK až po několik tisíc korun (za tiskové listy). U těchto vydání jednoznačně rozhoduje nabídka a poptávka (případně v obráceném pořadí poptávka a nabídka).

Známky těchto privátních vydání nemají (stejně jako vydání veřejná) přidělena standardní katalogová čísla vydaných poštovních známek. Na základě této skutečnosti a způsobu jejich prodeje, lze konstatovat, že se stanou součástí spíše specializovaných sbírek českých poštovních známek.

Katalogové označení těchto privátních vlastních známek má podobu písmen „VZ“ (vlastní známka) a čtyřmístného čísla „0000“, které udává číslo známky (ve vzestupné řadě podle data vydání, případně podle umístění na archu – v případě více motivů známek jedné emise). Stejným způsobem jsou značeny i „vlastní známky“ veřejných vydání.


U některých privátních vydání navíc jejich objednavatel (soukromý subjekt) přistoupil k vydání „Pamětních listů“, „Pamětních obálek“ či podobných výrobků, určených pro sběratele.

Privátní vydání v archové úpravě (o dvaceti pěti známkových polích) byla vydána poprvé v roce 2012, v sešitkové úpravě (o osmi známkových polích) o rok později. 

_____________________________Celobarevný „KATALOG vlastních známek Česká republika (2012-2015)“ na 290 stranách kompletně popisuje veškeré vydané známky, včetně 490 vyobrazení, 923 cenových záznamů a 18 tabulek. Cena katalogu je 499,00 CZK.

Nejste přátelé objednání přes internetové obchody? Nevadí, můžete si objednat písemnou formou na adrese našeho zapsaného spolku:

NEWSPHILA z.s.
Sedláčkova 209/16
301 00  PLZEŇ 1


... a vytvoříte tak další filatelistickou celistvost.

Nový katalog objednávejte na e-mailové adrese: 

nebo v našem e-shopu zdeKatalog je zasílán v protinárazové obálce doporučeným (R-) dopisem prostřednictvím státního podniku Česká pošta. K ceně je připočítávána částka za poštovné ve výši 47,00 CZK. V případě požadavku na zaslání dobírkou, je příplatek k poštovnému ve výši 49,00 CZK. Zásilka je vždy filatelisticky frankována. 

Žádné komentáře:

Okomentovat