Informační blog o aktuálním dění ve filatelii... poštovní známky, dopisnice, příležitostná poštovní razítka, filatelistické výstavy a veletrhy, a to nejen z Česka ...včetně odkazů na jednotlivé poštovní správy, národní filatelistické organizace a poštovní muzea.

2017/09/30

ČESKO - Nové poštovní známky (CZ 0947-8 A) "Boj o českou státnost 1917"

Ve středu 4. října 2017 bude vydána nová emise známek České republiky pod názvem "Boj o českou státnost 1917". Jak je již v tomto případě tradicí, bude obsahovat dvě známky (každá nominální hodnoty 30,00 CZK) s kupóny v podobě aršíku (katalogové označení CZ 0947-8 A). Autorem výtvarného návrhu aršíku (tištěného plnobarevným ofsetem) je pan Jan Maget.


Námětem první ze známek nominální hodnoty 30,00 CZK (katalogové označení CZ 0947) je v levé části útok našich legionářů v pozadí s vlajkou, v pravé části (shora dolů) tři portréty - Milana Rastislava Štefánika (1880-1919), Tomáše Garrigua Masaryka (1850-1937), a Jana Syrového (1888-1970). Tato známka je v horní části aršíku doplněna třemi zoubkovanými kupóny (vlevo, nahoře, a vpravo).


Námětem druhé ze známek nominální hodnoty 30,00 CZK (katalogové označení CZ 0948) je v horní části část Manifestu českých spisovatelů z roku 1917 (17. května), v přední části vlevo portrét Aloise Jiráska (1851-1930) a vpravo portrét autora tohoto manifestu Jaroslava Kvapila (1868-1950), doplněné o jejich podpisy.


A o čem byl manifest? Něco málo z jeho úvodu je na známce čitelné, přesto zde uvádíme doslovný text Manifestu: 
"Českému poselstvu na říšské radě! Obracíme se k Vám, pánové, ve velké době našeho národního života, v době, za niž všichni budeme odpovídati celým staletím. Obracíme se k Vám, k poselstvu českého lidu, dobře vědouce, že my čeští spisovatelé, osobnosti v našem životě veřejně činné a známé, máme nejen právo, nýbrž i povinnost, mluvit za rozhodnou většinu českého světa kulturního a duchovního, ba i za národ, jenž sám promluviti nemůže. Co nejdříve sejde se říšská rada a politickému zastupitelstvu českého národa naskytne se poprvé za války příležitost, aby z její tribuny projevilo všechno, co se dosud projeviti nemohlo ani tiskem, ani jiným veřejným způsobem.... Nuže, pánové, aspoň tam buďte pravdivými mluvčími svého národa, aspoň tam povězte státu i světu, co Váš národ chce a na čem trvá! Aspoň tam splňte svou svatosvatou povinnost a zastaňte se českých práv a českých požadavků v této nejosudovější době světových dějin způsobem nejrozhodnějším a nejobětavějším, neboť nyní rozhoduje se o českém osudu na celá staletí! ... Teď však se otevírají brány rakouského parlamentu, a politickým zástupcům národů poprvé se naskýtá příležitost, aby, budou-li chtíti, svobodně mluvili a jednali. Cokoliv řeknou a cokoliv ujednají, uslyší se nejenom doma, nýbrž i v celé Evropě, ba v zámoří. Na Vás pánové, jakožto na mluvčí českoslovanského národa pohlížeti budou dnešek i budoucnost, a není sporu, čeho po Vás žádají. ... Evropa demokratická, Evropa národů svéprávných a svobodných jest Evropou zítřka a budoucnosti. Národ žádá po Vás pánové, abyste byli s touto velkou dějinnou chvílí, abyste jí věnovali všechny své schopnosti, abyste jí obětovali všechny jiné zřetele, abyste v té chvíli jednali jako mužové nezávislí, mužové bez všelikých závazkův a prospěchův osobních, mužové svrchovaného mravního a národního vědomí. Nedovedete-li učiniti zadost všemu, čeho národ po Vás žádá a co Vám ukládá, vzdejte se raději svých mandátů, prve než na říšskou radu vejdete, a odvolejte se k své nejvyšší instanci: k svému národu! V Čechách a na Moravě, v květnu 1917."Současně s aršíkem budou vydány i dvě obálky prvního dne vydání (FDC). Každá je vydávána v relativně malém nákladu 3.400 kusů, autorem grafického návrhu je pan Jan Maget, autorem rytiny pan Václav Fajt. 


Prodejní cena první (katalogové označení 0947 FDC) je v den vydání je 46,00 CZK. Jednoduchá kresba kruhového razítka prvního dne vydání je tvořena ve spodní části kompozicí motivu lipových listů, v horní kruhové části textem "PRAHA" a datem "4.10.2017".


Obrazový motiv obálky tvoří kompozice dvou útočících legionářů (z ruské fronty) s praporem.


Prodejní cena druhé obálky prvního dne vydání (katalogové označení 0948 FDC) je v den vydání obdobná, tedy 46,00 CZK.


Jednoduchá kresba razítka prvního dne vydání je tvořena v horní části motivem hrotu pera doplněného motivem lipových listů, ve spodní části textem "PRAHA" a datem "4.10.2017".


Obrazový motiv obálky tvoří kompozice spodní části Manifestu s podpisy, doplněná o šest rukou, z nichž jedna Manifest podepisuje.


Posledním sběratelským materiálem, který k této emisi vychází, jsou dva listy s nalepenou poštovní známkou opatřenou otiskem razítka prvního dne vydání, tzv. nálepní listy (NL).


Katalogové označení prvního je 0947 NL (na listu je označení "2017" v levé části, v pravé číslo "24a"), druhého 0948 NL (na listu je označení "2017" v levé části, v pravé číslo "24b"). Jejich prodejní cena v den vydání činí 32,00 CZK za kus.  


Žádné komentáře:

Okomentovat