Informační blog o aktuálním dění ve filatelii... poštovní známky, dopisnice, příležitostná poštovní razítka, filatelistické výstavy a veletrhy, a to nejen z Česka ...včetně odkazů na jednotlivé poštovní správy, národní filatelistické organizace a poštovní muzea.

2017/03/15

ČESKOSLOVENSKO - (CS 1564 VV) Překvapení s výplatní známkou

Na začátku měsíce března letošního roku byl předložen našemu spolku k posouzení naprosto unikátní poštovně-historický materiál, který se sběratelům - specialistům - poštovních známek Československa "skrýval" více než třicet pět let.
Vzhledem ke zjištěným skutečnostem, je dále prezentujeme na našem blogu, abychom zajistili veřejné informování všech specializovaných sběratelů známek poválečného Československa (1944-1992).
Ze samotného posudku, kromě vlastního popisu materiálu, dále zveřejňujeme i hodnocení materiálu, cenu materiálu, a uvažovaný tržní potenciál. Posudek byl zpracován k datu 14. března 2017.Popis materiálu: 

Předmětem popisu je celistvost (pohlednice) vyplacená výplatní známkou „Telč“ emise "Československá města III.", která byla vydána Československou poštou dne 24. října 1966. Katalogové číslo známky nominální hodnoty 0,50 CSK je CS 1564. Pohlednice s motivem „Veselé vánoce a šťastný nový rok“ byla podána k poštovní přepravě u pošty „535 01 PŘELOUČ“ dne 21. prosince 1981 (viz otisk poštovního razítka, s hodinovým údajem „16“, a rozlišovací označením „2“), je adresovaná do pražských Vršovic (doručovací pošta „101 00 Praha“). V textovém poli adresní strany je doplněn otisk dvouřádkového ručního razítka „Sbírka pohlednic Alois Pajer / ev. č.“, které označuje následné umístění pohlednice ve sbírkovém depozitu. 

Adresní strana pohlednice

Námětem poštovní známky je pohled od sloupu Panny Marie na část náměstí s historickými domy a kostelem ve spodní části, to vše v obdélníkové orámované části, doplněné hodnotou „50 h“ a textem „TELČ“. Po levé straně je v obdélníkovém rámu název státu „ČESKOSLOVENSKO“. Autorem výtvarného návrhu byl pan Jaroslav Chudomel (* 1929), rytinu provedl pan Bedřich Housa (* 1926). Známky byly tištěny v tiskárně tehdejší Hospodářské ústředny pošt Praha, a to tiskovou technikou rotačního ocelotisku (v barvě černé) kombinovaného jednobarevným hlubotiskem (v barvě oranžovohnědé). Celkem bylo vydáno 254.460.000 kusů známek (tištěných v průběhu šedesátých, sedmdesátých a osmdesátých let), přepážkový list (PL) obsahoval celkem 100 kusů známek, tedy bylo vytištěno celkem 2.544.600 kusů archů. 

Výplatní poštovní známka nominální hodnoty 50hnámětu "Telč" emise "Československá města III."
(katalogové označení CS 1564)

Tyto poštovní známky byly v platnosti v Československu od dne vydání (24. října 1966) do 31. prosince 1992, poté od 1. ledna až do 30. září 1993 v obou nástupnických státech – v České republice a Slovenské republice – jako známky předběžné (a následně souběžné). Hodnota 50h byla tarifem za dopisnice v tuzemsku pro socialistické organizace od 1. ledna 1970 do 22. července 1979, od dalšího dne (23. července 1979) až do 18. října 1992 pro všechny uživatele. 

Výplatní poštovní známka nominální hodnoty 50h
námětu "Telč" emise "Československá města III."
s výrobní vadou
(katalogové označení CS 1564 VV)

Vylepená poštovní známka má výraznou výrobní vadu (VV). Při prvotním tisku rotačním ocelotiskem začala docházet černá barva a tisk (zejména v horní části – tj. nominální hodnota) začal být výrazně zeslabený. Následně tištěná oranžovohnědá barva (technikou hlubotisku) ještě zvýraznila barevným překrytím slabý tisk černé barvy. K této situaci dochází buď při samotném náběhu výroby (zahájení tisku), kdy černá barva ještě není „rozlita“ po celé šířce válce, případně v průběhu tisku, kdy není nepozorností tiskové obsluhy pravidelně doplňována do tiskového stroje. V rámci finálních dokončovacích prací došlo navíc při provádění rámcového zoubkování (RZ) rozměrů 11 ¼ : 11 ¾ k decentrování známky, tedy k posunutí známkového obrazu ve směru dolů a do pravé strany. Katalogové označení tohoto materiálu s výrobní vadou je CS 1564 VV.


Hodnocení materiálu: 

Jedná se o zcela mimořádnou výrobní vadu československých poštovních známek, která ušla pozornosti při finální kontrole tisku pracovníky poštovní správy. Zřejmě se jednalo (viz vysvětlení v předchozím odstavci) jen o několik prvních tištěných archů při náběhu výroby, než došlo k barevnému vyrovnání tisku černou barvou. Pravděpodobně pouze těchto několik přepážkových archů (PA) bylo distribuováno (pravděpodobně v průběhu roku 1981) prostřednictvím Hospodářské ústředny pošt v Praze-Holešovicích na poštu v Přelouči. 
Zde byly pracovníky pošty buď přímo vylepeny na jednotlivé zásilky, případně prodány jednotlivým uživatelům. Vzhledem k tomu, že ke znehodnocení známky bylo použito standardní ruční denní razítko, je pravděpodobná první možnost. Neboť v případě vhození zásilky (pohlednice) do poštovní schránky, by známky byla následně znehodnocena černým orážecím strojem s vlnovkami, které byly na větších poštách (ev. poštovních přepravních uzlech - SPU) používány v době zvýšeného počtu korespondence před Vánočními svátky.

V odborné literatuře (filatelistické časopisy, Zpravodaje Komise čs. známky, katalogy známek Československa, aukční katalogy) nebyla tato výrobní vada doposud popsána
Jsou známy pouze známky s chybějící oranžovohnědou hlubotiskovou barvou, ale ani ty na zásilkách z poštovního provozu (pouze jako nepoužité – tedy nerazítkované, či poštovně použité – razítkované a následně odlepené známky). 
Zde popisovaná výrobní vada (VV) je známa pouze na této jediné celistvosti, přičemž veškeré znaky (typ sdělení, písmo, „kvalita“ otisku denního razítka, a konečně i dodatečné razítko sbírky pohlednic) jednoznačně potvrzují autentičnost tohoto poštovně-historického materiálu. 
Je tak možno jednoznačně vyloučit filatelistické vlivy při vzniku této celistvosti. 

Obrazová strana pohlednice 

Cena materiálu: 

Celistvost (pohlednice) vyplacená poštovní známkou s popsanou výrobní vadou je nabízena za částku 9.800,00 CZK (tj. 363,00 EUR), při uvažovaném kurzovním přepočtu ke dni nabídky 27,00 CZK / EUR. 


Uvažovaný tržní potenciál: 

Vzhledem k tomu, že za posledních padesát let od vydání této emise (roku 1966) nebyla tato výrobní vada (VV) popsána či nabízena prostřednictvím aukcí, lze uvažovat o současné tržní ceně v rozmezí cca 12.500,00 až 15.500,00 CZK (tj. cca 463,00 – 574,00 EUR). 

Zde je ovšem nutno dále podotknout, že tato odhadovaná tržní cena bude do budoucna – po následném popsání této výrobní vady v odborné literatuře a sběratelských katalozích – průběžně narůstat. 

Proto i případnou koupi tohoto materiálu (nikoliv sběratelsky motivovanou) jako investici, lze vzhledem k jeho unikátnosti jednoznačně doporučit.


V Plzni, 14. března 2017

Jiří Neumann
předseda zapsaného spolku
pro rozvoj filatelie
NEWSPHILA z.s.


______________________

Servis pro čtenáře našeho blogu:


V případě zájmu o tuto unikátní poštovně-historickou celistvost jsme schopni ji zajistit za výše zveřejněnou cenu, tj. 9.800,00 CZK (ev. 363,00 EUR) plus poplatek za poštovné (tuzemsko: 47,00 CZK / 1,96 EUR; Evropa: 161,00 CZK / 5,96 EUR; Zámoří: 217,00 CZK / 7,96 EUR).

Kontaktujte nás na e-mailové adrese:
zda je dotyčný materiál ještě k dispozici.

___________________________________


Informační servis pro čtenáře našeho blogu:


Další články s tématem specializovaného sbírání známek a dalších sběratelských materiálů z období Československa (1944-1992) naleznete na následujících odkazech:

publikováno: 10. listopadu 2016
ČESKOSLOVENSKO - (CS 2507 VV) Unikát z Krušných hor

Žádné komentáře:

Okomentovat